Mládežnícka sv. omša sa koná každý piatok o 19:00 a je prežívaná v mládežníckom štýle. Pomáha k tomu príhovor kňazov a obohatenie sv. omše našimi mládežníckymi speváckymi zbormi.
 

Adorácia 

Adorácia pre mladých duchom je každý prvý štvrtok v mesiaci po večernej sv. omši (od 18:30 do 19:00). Je animovaná mladými pre mladých.

Duchovné cvičenia sú každoročnou ponukou pre rôzne skupinky mladých stráviť 3-4 dni v tichu, v zamyslení sa nad svojím životom a vzťahom k Bohu, v rozhovoroch, na ktoré bežne nemáme čas. Prispieva k tomu väčšinou aj prostredie chát na vidieku alebo v prírode. Termíny sú zverejňované v „oratkovskom“ kalendári.

Duchovné obnovy organizujeme pre mladých spravidla raz za 1-2 mesiace. Chcú byť priestorom na oživenie vzťahu s Bohom a ľuďmi okolo, na vzdelávanie sa vo viere,  priestorom na Sviatosť Zmierenia a rozhovor na rôzne osobné témy. Obnovy trvajú spravidla 3 hodiny a sú spojené podľa možností s nocovaním, večerou, či obedom, zábavou, pozeraním filmov, … Termíny sú zverejňované v „oratkovskom“ kalendári.

Kurzy „Objav Krista“ a „Najsleduj Krista“ sú ponukou na nájdenie zmyslu viery a aj na jej prehĺbenie. Kurzy trvajú sedem týždňov. . Zahŕňajú sedem kvalitne pripravených večerov s témou, debatami v skupinách a samozrejme s občerstvením. Ich súčasťou je aj jedno až dvojdňová duchovná obnova. Termíny sú zverejňované v „oratkovskom“ kalendári.

Ruženec sa modlievame pred každou sv. omšou. V mesiacoch máj a október je ruženec animovaný rôznymi spoločenstvami.

Vešpery so saleziánskou komunitou je možné pomodliť sa každý deň o 21:00. Ste  pozvaní pripojiť sa v kaplnke oratória.

Piatková večerná modlitba mladých, ktorou sa o 21:45 uzatvára piatkové večerné oratko.