Sviatosti sú dary od Boha pre budovanie Cirkvi. Sú veľmi dôležité pre každého kresťana. Na ich prijatie sa máme aj náležite pripraviť, preto v našej farnosti organizujeme takéto formy prípravy.

 

Príprava na krst

Rodičia, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa v našej farnosti, môžu prísť v úradných hodinách na farský úrad nahlásiť krst a dohodnúť sa na podrobnostiach o čase a priebehu krstu. K tomu je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa a krstné listy krstných rodičov (ktoré boli vystavené vo farnosti krstu krstných rodičov maximálne pred pól rokom). Na vopred dohodnutom prípravnom stretnutí s kňazom sa spolu s krstnými rodičmi oboznámia s dôležitosťou krstu pre kresťanský život a o potrebe a záväzku kresťanskej výchovy voči dieťaťu. Krstní rodičia sú dôležitými osobami pri krste a žiada sa od nich, aby boli katolíci, prijali sviatosti krstu, prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania a sviatosť manželstva (ak nie sú slobodní) a aby viedli aktívny kresťanský život.

 

Príprava na krst 

Príprava na sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva (a aspoň jeden z nich je katolík, ktorý bol pokrstený a prijal prvé sväté prijímanie) sú pozvaní prihlásiť sa na farskom úrade najneskôr 6 – 9 mesiacov pred plánovaným sobášom. Snúbenci sa na prijatie sviatosti manželstva budú pripravovať 9 stretnutiami s týmom lektorov. Príprava prebieha buď formou 9 stretnutí raz za týždeň, alebo tri soboty (vždy sa preberú tri témy), alebo jeden víkend, piatok až nedeľa. Doklady potrebné k uzavretiu manželstva sú krstné listy snúbencov (nie staršie ako 6 mesiacov) a tlačivo občianskej matriky z miesta sobáša (u nás je to matrika na Mierovej 21).

 

Príprava na sviatosť manželstva 

Príprava na sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania má u nás formu prípravy v malých skupinách. Skupiny sa stretávajú jedenkrát za týždeň so svojimi animátormi. Súčasťou prípravy sú aj birmovanecké víkendové sústredenia a letný tábor. V ponuke sú aj iné akcie. Prihlásiť sa môžu žiaci, deviateho ročníka ZŠ a starší.

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU NA BIRMOVKU

 

Príprava na sviatosť birmovania 

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava na prvé sväté prijímanie má v našej farnosti formu mesačných stretnutí detí a ich rodičov. Počas stretnutia je na programe detská svätá omša a po nej stretnutia pre skupinky detí a katechéza pre rodičov. Príprava je určená pre deti z tretieho ročníka ZŠ a starších a začína v septembri.

 

Príprava na prvé sväté prijímanie 

Sviatosť zmierenia

V našej farnosti je vysluhovaná počas každej svätej omše, okrem pondelka. Na prvý piatok sa spovedá od 17.00 hod.

 

Príprava na krst, birmovanie a prvé sv. prijímanie pre dospelých

Príprava na prijatie sviatostí pre dospelých trvá jeden až dva roky a realizuje sa formou týždenných stretnutí skupinky pripravujúcich sa s kňazom. Príprava začína spravidla posledný septembrový víkend.

 

Kresťanský pohreb

Ak bude váš zosnulý pochovaný na Martinskom cintoríne, je potrebné zahlásiť dátum a čas pohrebu v úradných hodinách na farskom úrade a priniesť list o prehliadke mŕtveho.