Sviatosti sú dary od Boha pre budovanie Cirkvi. Sú veľmi dôležité pre každého kresťana. Na ich prijatie sa máme aj náležite pripraviť, preto v našej farnosti organizujeme takéto formy prípravy.

 

Príprava na krst

Rodičia, ktorí chcú dať pokrstiť svoje dieťa v našej farnosti, môžu prísť v úradných hodinách na farský úrad nahlásiť krst a dohodnúť sa na podrobnostiach o čase a priebehu krstu. K tomu je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa a krstné listy krstných rodičov (ktoré boli vystavené vo farnosti krstu krstných rodičov maximálne pred pól rokom). Na dohodnutom prípravnom stretnutí (spravidla ide o jedno stretnutie s kňazom) sa spolu s krstnými rodičmi oboznámia s dôležitosťou krstu pre kresťanský život a o potrebe a záväzku kresťanskej výchovy voči dieťaťu. Krstní rodičia sú dôležitými osobami pri krste a žiada sa od nich, aby boli katolíci, prijali sviatosti krstu, prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania a sviatosť manželstva (ak niesú slobodní) a aby viedli aktívny kresťanský život.

 

Príprava na krst 

Príprava na sviatosť manželstva

Snúbenci, ktorí chcú uzavrieť sviatosť manželstva (a aspoň jeden z nich je katolík) sú pozvaní prihlásiť sa na farskom úrade najneskôr 4 mesiace pred plánovaným sobášom. Potom bude prebiehať príprava stretnutím s kňazom a lektormi na tému manželského života a prirodzeného plánovania rodičovstva.  Na farský úrad je potrebné si so sebou priniesť krstné listy snúbencov (nie staršie ako 6 mesiacov) a tlačivo občianskej matriky z miesta sobáša (u nás je matrika na Mierovej 21).

 

Príprava na sviatosť manželstva 

Príprava na sviatosť birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania má u nás formu ročnej prípravy v skupinách mladých. Skupiny sa stretávajú jedenkrát za týždeň so svojimi animátormi. Súčasťou prípravy sú aj birmovanecké víkendové sústredenia a v ponuke sú aj iné akcie a tábory. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí ukončili deviaty ročník ZŠ a starší. Príprava začína v septembri.

 

Príprava na sviatosť birmovania 

Príprava na prvé sväté prijímanie

Príprava na prvé sväté prijímanie má v našej farnosti formu ôsmich mesačných stretnutí detí a ich rodičov. Počas stretnutia je na programe detská svätá omša a po nej stretnutia pre skupinky detí a katechéza pre rodičov. Príprava je určená pre deti z tretieho ročníka ZŠ a starších a začína v septembri.

 

Príprava na prvé sväté prijímanie 

Sviatosť zmierenia

V našej farnosti je vysluhovaná počas každej svätej omše, okrem pondelka.

 

Príprava na krst, birmovanie a prvé sv. prijímanie pre dospelých

Príprava na prijatie sviatostí pre dospelých trvá jeden až dva roky a realizuje sa formou týždenných stretnutí skupinky pripravujúcich sa s kňazom. Príprava začína spravidla posledný septembrový víkend.

 

Kresťanský pohreb

Ak bude váš zosnulý pochovaný na Martinskom cintoríne, je potrebné zahlásiť čas pohrebu v úradných hodinách a priniesť list o prehliadke mŕtveho.